Close

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ-2020 ಮೂಲ ದಾಖಾಲತಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ-2020 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ/ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಾಲತಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಕೆ ದಿನಾಂಕ 21-05-2022 ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

11/05/2022 22/05/2022 ನೋಟ (285 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2020

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 2020

04/05/2022 04/06/2022 ನೋಟ (187 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ (119 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಎಸ್.ಸಿ (37 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಎಸ್.ಟಿ (17 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ-1 (18 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ-2(ಎ) (38 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ-2(ಬಿ) (18 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ-3(ಎ) (17 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ-3(ಬಿ) (18 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ (447 KB) ಕಟ್ ಆಫ್ ಶೇಕಡಾವಾರು (16 KB)
ಆರ್ಕೈವ್