Close

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2020 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (1:10) ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ 24-11-2021ರಂದು (ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ) ಹಾಗೂ 25-11-2021 ರಂದು ಉಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಹಾಜಾರಾಗಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

30/10/2021 26/11/2021 ನೋಟ (340 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ 2020

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

24/03/2020 31/12/2021 ನೋಟ (320 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ (998 KB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (4 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (1 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ -1 (1 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ -2(ಎ) (5 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ -2(ಬಿ) (1 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ -3(ಎ) (1 MB) ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ – ಪ್ರವರ್ಗ -3(ಬಿ) (904 KB) ಕಟ್ ಆಫ್ ಶೇಕಡಾವಾರು (221 KB)
ಆರ್ಕೈವ್