Close

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2020 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (1:10) ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ 24-11-2021ರಂದು (ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ) ಹಾಗೂ 25-11-2021 ರಂದು ಉಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಹಾಜಾರಾಗಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

30/10/2021 26/11/2021 ನೋಟ (340 KB)