Close

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ-2020 ಮೂಲ ದಾಖಾಲತಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ-2020 ಮೂಲ ದಾಖಾಲತಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ-2020 ಮೂಲ ದಾಖಾಲತಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ-2020 ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ/ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಾಲತಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಕೆ ದಿನಾಂಕ 21-05-2022 ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

11/05/2022 22/05/2022 ನೋಟ (285 KB)