ಕೋಟೆ

ಮದ್ದು ಬಿಸುವ ಕಲ್ಲು

ಮದ್ದು ಬಿಸುವ ಕಲ್ಲು

ಕಂಬ

ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕಂಬ

ದ್ವಾರಬಾಗಿಲು

ದ್ವಾರಬಾಗಿಲು

ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಕೋಟೆ ಮುಂಬಾಗಿಲು

ಕೋಟೆ ಮುಂಬಾಗಿಲು

ಮುಂಬಾಗಿಲು

ಮುಂಬಾಗಿಲು

ಬಸವ

ಒಂಟಿಕಲ್ಲು ಬಸವ

ಕೆರೆ

ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ