Close

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ Mobile No ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು eechitradurga@kridl.net 08194-228630 ಜೆ.ಎಂ.ಐ.ಟಿ. ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ (ಉಪವಿಭಾಗ), ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು aeechitradurga@kridl.net 08194-220439 ಜೆ.ಎಂ.ಐ.ಟಿ. ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ (ಉಪವಿಭಾಗ), ಹೊಸದುರ್ಗ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು aeehosadurga@kridl.net - ಕಪ್ಪಗೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎದುರು, ಹೊಸದುರ್ಗ-577527